Архиве категорија: Основе електротехнике 2

Задаци за писмени задатак – Основе електротехнике 2

Задаци за вежбање: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx2ZXNuYXNyZWNrb3ZpYzU3fGd4OjdiZmQ3N2Q4MzY3YTA2OWE

Извињавам се што касним са задацима, зато обећавам да неће бити тешки задаци за писмени задатак.

Задаци за вежбање – Основе електротехнике 2

1. Дата је наизменична струја, аналитичким изразом  за тренутну вредност:

i=10sin(1256t+45°) [A].

За дату струју израчунати:  *) амплитуду;

*) ефективну вредност;

*) средњу вредност;

*) фреквенцију;

*) кружну фреквенцију;

*) периоду;

*) фазу;

*) почетну фазу.

2. Дата је наизменична струја, аналитичким изразом  за тренутну вредност:

i=10√2sin(628t+90°) [A].

За дату струју израчунати:  *) амплитуду;

*) ефективну вредност;

*) средњу вредност;

*) фреквенцију;

*) кружну фреквенцију;

*) периоду;

*) фазу;

*) почетну фазу;

3. Дефинисати ефективну вредност наизменичне струје.

4. Графички сабери дате напоне: U1=40∟-60°[V]   и   U2=20∟30°[V].

5. Датe су наизменичнe струјe, аналитичким изразима  за тренутну вредност:

i1=10sin(1256t+45°)[A],  i2=100√2sin(256t45°)[A] и i3=50sin(1256t+135°) [A].

Израчунати фазну разлику између струја: а) i1 и i2;

б) i1 и i3.

6. Дат је наизменични напон, аналитичким изразом  за тренутну вредност:

u=10sin(1256t+45°) [V].

Израчунати тренутну вредност у тренутку: а) t=0;

б) t=Т/2.

7. Дати су наизменични напони, аналитичким изразима  за тренутну вредност:

u1=10sin(1256t+45°)[V]  и u2=5√2sin(1256t-60°)[V].

Помножи дате напоне и написати максималну вредност и почетну фазу производа.

8. Наизменичне струје су дате алгебарским обликом комплексног броја:

I1=5+j2√3[A]  и I2=5+j8√3[A].

Одредити почетну фазу збира струја.

9. Дати су наизменични напони, алгебарским обликом комплексног броја:U1=100-j120[V]  и U2=40-j60[V].

Oдредити ефективну и максималну вредност разлике датих напона.

10. Дата је наизменична струја, аналитичким изразом  за тренутну вредност:

i=10√2sin(1256t-60°) [A].

а) Представити је експоненцијалним обликом комплексног броја.

б) Нацртати фазор дате струје.

11. Ефективна вредност струје је 10√2А, почетна фаза 60°, а периода 0,002s. Написати израз за тренутну вредност дате струје.

12. Наизменични напон је дат експоненцијалним обликом комплексног броја: U=100еј60°[V]. Представити га алгебарским обликом комплексног броја.

13. Дефинисати средњу вредност наизменичне струје.

14. Графички сабери дате напоне: U1=40∟60°[V]   и   U2=100∟-30°[V].

15. Датe су наизменичнe струјe, аналитичким изразима  за тренутну вредност:

i1=10sin(1000t-135°)[A],  i2=100√2sin(256t+45°)[A] и i3=250sin(1256t-145°) [A].

Израчунати фазну разлику између струја: а) i1 и i2;

б) i2 и i3.

16. Дат је наизменични напон, аналитичким изразом  за тренутну вредност:

u=200√2sin(1256t-60°) [V].

Израчунати тренутну вредност у тренутку: а) t=0;

                                                                           б) t=Т/3.

17. Дати су наизменични напони, аналитичким изразима  за тренутну вредност:

u1=50sin(1256t+90°)[V]  и u2=22sin(1256t-60°)[V].

Помножи дате напоне и написати максималну вредност и почетну фазу производа.

18. Наизменичне струје су дате алгебарским обликом комплексног броја:

I1=15+j2√3[A]  и I2=5j22√3[A].

Одредити почетну фазу збира струја.

19. Дати су наизменични напони, алгебарским обликом комплексног броја:

U1=100+j120[V]  и U2=40+j60[V].

Oдредити ефективну и максималну вредност разлике датих напона.

20. Дата је наизменична струја, аналитичким изразом  за тренутну вредност:

i=202sin(1256t-45°) [A].

а) Представити је експоненцијалним обликом комплексног броја.

б) Нацртати фазор дате струје.

21. Ефективна вредност струје је 5√2А, почетна фаза -30°, а периода 0,01s. Написати израз за тренутну вредност дате струје.

22. Наизменични напон је дат експоненцијалним обликом комплексног броја: U=100√2еј45°[V]. Представити га алгебарским обликом комплексног броја.

23. Наизменична струја периоде 0,025s је представљена датим фазором. Написати аналитички израз за дату простопериодичну струју.

24. Наизменична струја периоде 0,025s је представљена датим фазором. Написати алгебарски комплексни облик  за дату простопериодичну струју.

25. Наизменични напон, фреквенције 500/π Нz је дат фазором. Написати аналитички израз за дати напон.

26. Наизменични напон, фреквенције 500 Нz је дат фазором. Написати алгебарски комплексни облик за дати напон.

слика4

27. Наизменични напон, фреквенције 200/π Нz је дат фазором. Написати аналитички израз за дати напон.

28. Наизменична струја је дата фазором. Нацртати фазор струје која у односу на дату предњачи за π/6 и има два пута већу ефективну вредност. Да ли струја која представља збир датих струја има позитивну или негативну почетну фазу?

29. Наизменична струја је дата фазором. Нацртати фазор струје која у односу на дату предњачи за π/3 и има два пута већу ефективну вредност. Да ли струја која представља разлику датих струја има позитивну или негативну почетну фазу?

30. Наизменична струја је дата фазором. Нацртати фазор струје која у односу на дату касни за π/2 и има два пута мању ефективну вредност. Да ли струја која представља разлику датих струја има позитивну или негативну почетну фазу?

31. Наизменична струја је дата фазором. Нацртати фазор струје која у односу на дату предњачи за 2π/3 и има два пута мању ефективну вредност. Koлика је почетна фаза струје која  представља збир датих струја?

32. Наизменични напон је дат таласним дијаграмом. На истом графику скицирати таласни дијаграм напона који у односу на дати има 2 пута већу ефективну вредност и у противфази је са датим напоном.

33. Наизменична струја је дата таласним дијаграмом. На истом графику скицирати таласни дијаграм струје која у односу на дату има 2 пута мању максималну вредност и  у фази је са датом струјом.

                                                                            

34. Наизменични напон је дат таласним дијаграмом. Којим од датих фазора се дати напон може представити? Заокружити слово испред тачног одговора.

35. Наизменична струја је дата таласним дијаграмом. Којим од датих фазора се дата струја може представити? Заокружити слово испред тачног одговора.

36. Колика је кружна учестаност, а колика периода простопериодичног сигнала чија је учестаност 50Hz, у поређењу са простопериодичним сигналом чија је учестаност 1kHz.

а) кружна учестаност је 20 пута већа, а периода је 20 пута мања;

б) кружна учестаност је 20 пута мања, а периода је 20 пута већа;

в) кружна учестаност је 50 пута већа, а периода је 20 пута мања;

г) ниједан од понуђених одговора није тачан.

37. Простопериодични напон је дат аналитичким изразом: u=-220sin(ωt+π/6)[V].

a) Заокружити слово испред фазора којим је дати напон представљен.

 

                                      а)                                                                                                                                   б)

в)                                                                                                                                   г)

б) Одредити ефективну вредност датог напона.

38.У датом чвору електричног кола се спајају три гране са струјама i1, i2 и i3, чије смерови су приказани на цртежима А и Б. Ако је  i1 = 6sin(ωt + π/3) [A] и 

I2=6ejπ/3[A], одредити ефективну  (максималну) вредност  (почетну фазутреће струје за оба цртежа.

А)                                                                                                                                                                Б)